Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Másfél millió forintot találtak egy üresen álló lakásban-a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A koráb­ban haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó pár­nak a mun­ka­adó­ja enged­te meg, hogy az édes­any­ja üre­sen álló laká­sá­ba köl­töz­ze­nek. Itt talál­ták meg a pénzt.

 A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a házba beköl­tö­ző nő töröl­kö­ző kere­sés köz­ben, a szek­rény­ben talált egy fém­do­bozt, benne forin­tot és eurót tar­tal­ma­zó három borí­ték­kal - össze­sen leg­alább más­fél mil­lió forint értékben.

A pén­zen a pár arany éksze­re­ket, mobil­te­le­font, élel­mi­szert és ita­lo­kat vásá­rol, továb­bá annak egy részét gyer­me­ke­ik­nek ajándékozták.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben a Győri Járás­bí­ró­ság hoz érde­mi döntést.