Főoldal » Archív » Másnak adta ki magát

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sza­bály­sér­tés­re vonat­ko­zó hamis vád vét­sé­ge és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki egy rend­őri intéz­ke­dés során hamis ada­tok­kal iga­zol­ta magát.

A 40 éves vád­lott - aki­nek néhány hét­tel koráb­ban ittas jár­mű­ve­ze­té­sért vet­ték el a jogo­sít­vá­nyát - 2017 júni­u­sá­ban a haj­na­li órák­ban Sió­fo­kon autó­zott, ami­kor a rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták. Mivel a vád­lott­nak nem volt érvé­nyes veze­tői enge­dé­lye, és lebuk­ni sem akart, az iga­zol­ta­tás­nál más, léte­ző sze­mély nevét és ada­ta­it dik­tál­ta be.

A jár­őrök a kocsi átvizs­gá­lá­sa során az utas­tér­ben egy boxert talál­tak, ezért köz­biz­ton­ság­ra külö­nö­sen veszé­lyes esz­köz bir­tok­lá­sa miatt sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tést tet­tek a férfi ellen, illet­ve már a hely­szí­nen is meg­bír­sá­gol­ták a köz­úti köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok kisebb fokú meg­sér­té­se miatt.

A vád­lott a sza­bály­sér­té­se­ket az álta­la bedik­tált sze­mély nevé­ben elis­mer­te, a bír­sá­got elfo­gad­ta, majd az intéz­ke­dés során készült okira­to­kat is ezen a néven írta alá.

A nyo­mo­zást végző ügyé­szek végül úgy akad­tak a vád­lott nyo­má­ra, hogy meg­vizs­gál­ták, ki hasz­nál­ta a koráb­bi iga­zol­ta­tá­sok során a vád­lott által veze­tett jár­mű­vet, majd az intéz­ke­dő rend­őrök­nek bemu­tat­ták a vád­lott és annak a fér­fi­nek az arc­ké­pét, aki­nek az ada­ta­i­val vissza­élt. A jár­őrök a fény­ké­pek alap­ján annak elle­né­re is a vád­lott­ban ismer­ték fel a koráb­ban intéz­ke­dés alá vont sze­mélyt, hogy a két férfi között meg­le­he­tő­sen nagy­fo­kú volt a hasonlóság.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás tar­tá­sát nem tar­tot­ta szük­sé­ges­nek, ezért bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.