Főoldal » Hírek » Másodfokon folytatódik a saját fiát megszúró pásztói férfi büntetőügye - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2021 máju­sá­ban emelt vádat egy jelen­leg 59 éves pász­tói férfi ellen, ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

Az első­fo­kú íté­let­ben meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a férfi - a rend­sze­res pálin­ka fogyasz­tá­sa miatt - gyak­ran keve­re­dett konf­lik­tus­ba csa­lád­já­nak tag­ja­i­val. Egy alka­lom­mal, 2020. októ­ber 11-én pász­tói ott­ho­nuk­ban a férfi itta­san han­gos­ko­dott, ennek abba­ha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel őt a vele együtt élő fia. Ennek során elvet­te apjá­tól a fel­bon­tott pálin­kás üve­get. Az erő­sen ittas vád­lott ezt kifo­gá­sol­va ölés­sel fenye­get­te a fiát, majd a fek­he­lye mel­let­ti szek­ré­nyen tárolt kést fel­kap­va, a fiát a mell­kas irá­nyá­ba meg­pró­bál­ta leszúr­ni. A táma­dást a sér­tett kéz­moz­du­la­tá­val elhá­rí­tot­ta, ennek során ujj­per­ce meg­sé­rült, így a szú­rás csak borda tájé­kon érte őt, amely a mell­üre­gét nem nyi­tot­ta meg. A halá­los ered­mény elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek és a sér­tett véde­ke­zé­sé­nek köszönhető.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 2022. júni­us 11-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 6 év bör­tön foko­za­tú vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

A hatá­ro­zat ellen a vád­lott és védő­je jogos védel­mi hely­zet meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, vala­mint fel­men­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem talál­ta ala­pos­nak és az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál. A vád­lott a másod­fo­kú eljá­rás lefoly­ta­tá­sát tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/mellkason-szurta-fiat-vademeles-a-nograd-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye