Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Másodfokon végrehajtandó börtönbüntetésre ítélték a baleseti helyszínről elhajtó sofőrt- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nyes fel­leb­be­zé­se nyo­mán a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 2 év 3 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a 28 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fit, aki gép­ko­csi­já­val a 21-es főúton egy autó­busz elé for­dult, súlyos sérü­lést okoz­va a féke­ző busz egyik uta­sá­nak, majd segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhagy­ta a hely­színt.

A férfi 2019. júni­us 15-én dél­után Vizslás-Újlakon Hat­van felé halad­va egy út tor­ko­la­tá­ban kívánt vissza­for­dul­ni, eköz­ben nem adott elsőbb­sé­get egy menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő busz­nak, a busz­so­főr ezért vész­fé­ke­zett és balra kor­má­nyoz­va meg­ál­lí­tot­ta az autó­buszt.

A hir­te­len féke­zés követ­kez­té­ben egy idős nő kiesett az ülé­sé­ből, az autó­busz lép­cső­jé­re zuhant és súlyos kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett.

Az autó­busz veze­tő­je leszállt a busz­ról és a vád­lott gép­ko­csi­já­hoz ment, köz­ben közöl­te, hogy egy utasa meg­sé­rült, ezért men­tőt kell hívni és érte­sí­te­ni kell a rend­őr­sé­get. Erre a vád­lott, aki ki sem szállt autó­já­ból, elhaj­tott a hely­szín­ről.

Az ügy­ben első fokon eljá­ró Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nem tar­tot­ta bizo­nyí­tott­nak, hogy a vád­lott fel­fog­ta volna, hogy sérült van a buszon, ezért őt a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vádja alól fel­men­tet­te, csak a köz­úti bal­eset oko­zá­sa miatt ítél­te a fér­fit 8 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett – fog­ház­bün­te­tés­re, és 1 év 6 hónap köz­úti jár­mű­ve­ze­té­sé­től eltil­tás­ra.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be annak érde­ké­ben, hogy a bíró­ság mond­ja ki bűnös­nek a vád­lot­tat segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt is, és vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je őt.

A másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel min­den­ben egyet­ért­ve kimond­ta a vád­lott bűnös­sé­gét segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­ban is. A másod­fo­kú bíró­ság tény­ként álla­pí­tot­ta meg, hogy a vád­lott hal­lot­ta az autó­busz veze­tő­jé­től, hogy a buszon sérült van, ugyan­ak­kor kifej­tet­te azt is, hogy min­den ilyen eset­ben a gép­ko­csi­ve­ze­tő­nek magá­nak kell meg­győ­ződ­nie arról, hogy történt-e sérü­lés, igényel-e vala­ki orvo­si ellá­tást.

Erre figye­lem­mel a fér­fit hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 2 év 3 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és 3-3 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, illet­ve a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. A bíró­ság elren­del­te továb­bá a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban kisza­bott két év fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is, így a fér­fi­nek továb­bi 1 év 2 hó és 1 év 6 hó sza­bad­ság­vesz­tést is le kell töl­te­nie.

A másod­fo­kú bíró­ság dön­té­sét a vád­lott és védő­je is tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emel­ke­dett.

A férfi ugyan­ak­kor továb­bi bün­te­tés­re is szá­mít­hat: a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a napok­ban ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat elle­ne, mivel idén május­ban, már a fenti bal­eset oko­zá­sa miat­ti első­fo­kú elíté­lé­se után Sal­gó­tar­ján­ban ittas álla­pot­ban köz­le­ke­dett a test­vé­re autó­já­val – elő­éle­te miatt ebben az ügy­ben is vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügyész­ség.