Főoldal » Archív » Maszkban, késsel, éjszaka támadtak a rablók az idős, alvó sértettekre

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik meg­tá­mad­tak és kira­bol­tak egy idős házas­párt Ácson. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tők 2017. decem­ber 21-én, éjsza­ka egy ácsi csa­lá­di házba a terasz­aj­tó befe­szí­té­sé­vel bemen­tek, és onnan három sér­tett tulaj­do­nát képe­ző szer­szá­mo­kat, ház­tar­tá­si esz­kö­zö­ket, ruhá­za­tot, és elekt­ro­ni­kai ter­mé­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el, így a sér­tet­tek­nek 105.860 forint, 92.060 forint, illet­ve 41.000 forint lopá­si kárt okoztak.

Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak 2017. decem­ber 25. nap­ján, éjsza­ka a 88 éves és 85 éves házas­pár ácsi csa­lá­di házá­ba ablak­be­nyo­más révén men­tek be, miköz­ben a sér­tet­tek a háló­szo­bá­ban alud­tak.  Az idős asszony arra ébredt, hogy az első­ren­dű vád­lott a fején maszk­kal, kezé­ben a lám­pá­val, és egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel tőle a kony­há­ban lévő kész­pénzt, vala­mint az éksze­re­ket tar­tal­ma­zó széf kód­ját köve­tel­te, miköz­ben az ugyan­csak maszk­ban lévő másod­ren­dű vád­lott meg­pró­bál­ta a szé­fet fel­fe­szí­te­ni. A sér­tett meg­pró­bált fel­kel­ni az ágy­ból, azon­ban  az első­ren­dű vád­lott ezt nem hagy­ta, bal kezé­vel a mell­ka­sá­nál fogva vissza­nyom­ta az ágyra. Az asszony a fenye­ge­tés elle­né­re a kódot nem árul­ta el. Ezután első­ren­dű vád­lott pró­bál­ta meg - siker­te­le­nül - fel­fe­szí­te­ni a széfet.

Eköz­ben a másod­ren­dű vád­lott az ágy­ból fel­ül­ni pró­bá­ló fér­fit két kéz­zel vissza­lök­te, vala­mint egy alka­lom­mal állon ütöt­te, ezzel neki nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dást oko­zott. Ezután a férfi az asszony csuk­ló­ját meg­szo­rí­tot­ta, majd a nya­ká­ból a 83.250 forint érté­kű arany­lán­cot a medál­lal együtt letépte.

Az ügyész­ség a fér­fi­a­kat fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, éjjel, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel, lopás bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel, vala­mint  a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát ügyé­szi indít­vány­ra a bíró­ság 2018. janu­ár 3. nap­ján elren­del­te, mert fenn­állt annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagy­va a ható­ság elől meg­szök­né­nek, elrej­tőz­né­nek, a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, vala­mint újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­ta­kat hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítélje.

A fér­fi­ak cse­lek­mé­nyét a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.