Főoldal » Archív » Meg akarta nevelni a kerékpárost, börtön lehet a vége

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 34 éves sió­fo­ki fér­fi­val szemben.

A vád­lott 2018 nya­rán Zamár­di­ban moto­ro­zott a 7-es számú főút egyik olyan sza­ka­szán, ahová kerék­pár­ral nem lehet behaj­ta­ni. A vád­lott látta, hogy a tiltó tábla elle­né­re a sér­tett és a férje vele azo­nos irány­ba kerék­pá­ro­zik, ezért miu­tán beér­te őket, szá­mon kérte a két bicik­list, hogy miért a főúton köz­le­ked­nek. A sér­tett erre vissza­szólt a vád­lott­nak, hogy törőd­jön a maga dol­gá­val és halad­jon tovább, mely miatt a vád­lott indu­lat­ba jött, és a jobb lábá­val, nagy erő­vel bele­rú­gott a sér­tett kerék­pár­já­nak első kere­ké­be, aki ennek követ­kez­té­ben elesett.

A vád­lott látta a sér­tett bal­ese­tét, ennek elle­né­re segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhaj­tott a hely­szín­ről. A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – aki­nek koráb­ban már több köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­se is volt – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljárásban.