Főoldal » Archív » Meg akarta vesztegetni a börtönőrt - Vas megyében vádat emeltek ellene

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2017. janu­ár­já­ban a Szom­bat­he­lyi Orszá­gos Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben dol­go­zó tiszt­he­lyet­tes­nek 20.000 Ft-ot ígért, és ezzel a hiva­ta­los sze­mélyt befo­lyá­sol­ni töre­ke­dett. 

A vád sze­rint a vád­lott 2017. janu­ár végén a Szom­bat­he­lyi Orszá­gos Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben dol­go­zó tiszt­he­lyet­tes­nek 20.000 Ft „plusz pos­ta­költ­sé­get” ígért azért, ha bevisz neki enge­dély nél­kül a bör­tön­be egy mobil­te­le­font.

A tiszt­he­lyet­tes az aján­la­tot vissza­uta­sí­tot­ta, és a jog­ta­lan előny ígé­re­tét jelen­tet­te a büntetés-végrehajtási inté­zet parancs­no­ká­nak.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a vád­lot­tat, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.