Főoldal » Hírek » Megalázta, felpofozta, szidta a feleségét - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta, meg­aláz­ta, fel­po­foz­ta feleségét. 

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő házas­sá­ga 2020. őszre meg­rom­lott, gyak­ran vesze­ked­tek. Ekkor a férj kia­bált a fele­sé­gé­vel, az esz­ter­go­mi laká­suk­ban a tár­gya­kat dobál­ta, a sér­tet­tet trá­gár sza­vak­kal illet­te, becsü­let­sér­tő módon szi­dal­maz­ta. A házas­fe­lek kap­cso­la­ta úgy elmér­ge­se­dett, hogy 2021. janu­ár­ban két vesze­ke­dés során a férfi pofon ütöt­te a nőt.

A sér­tett 2021. ápri­lis 4-én, a kony­há­ban tész­tát főzött, ami­kor a férfi ismét vesze­ke­dett vele, a tész­ta­szű­rőt a forró tész­tá­val együtt meg­ra­gad­ta, és a nő arcá­hoz dobta azért, hogy meg­aláz­za. Ezt köve­tő­en a fel­ség már csak alud­ni járt haza a gyer­me­kek­kel a közös lakás­ba, nap­köz­ben az édes­any­já­nál tartózkodott.

A férfi 2021. ápri­lis 17-én is vesze­ke­dett a nővel, a lakás folyo­só­ján a nya­ká­nál és a kar­já­nál meg­ra­gad­ta, betol­ta a szo­bá­ba, miköz­ben köve­tel­te, hogy adja oda a tele­fon­ját, hogy annak tar­tal­mát meg­néz­hes­se. A férfi kikap­ta a sér­tett tele­fon­ját a kezé­ből, majd azt föld­höz vágta, emi­att a tele­fon kép­er­nyő­je össze­tört, majd jobb kéz­zel tenyér­rel arcon ütöt­te a nőt. 

A sér­tett 2021. ápri­lis 22-én gép­ko­csi­val érke­zett haza. A férj a lakó­tömb előtt várta, és szá­mon kérte, hogy miért nem érke­zett haza koráb­ban, majd szid­ta, és amint a sér­tett szállt ki a gép­ko­csi­ból, annak ajta­ját rácsap­ta. A nő aznap az édes­any­já­nál aludt a gyer­me­kek­kel. Az elkö­ve­tő 2021. ápri­lis 24-én is szi­dal­maz­ta a sér­tet­tet, aki a gyer­me­kek­kel a napot más­hol töl­töt­te. Este néhány hol­mi­ért men­tek haza, ekkor a férj megint vesze­ke­dett, azzal fenye­get­te, hogy egy kés­sel kiszúr­ja a gép­ko­csi kere­ke­it, majd meg­ra­gad­ta a nő a kabát­já­nál, és ki akar­ta lökni a lakásból. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.