Főoldal » Hírek » Megállóban alvó férfit próbált kifosztani - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy  fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt, az Örs vezér téri HÉV-megállóban pró­bál­ta meg kifosz­ta­ni az alvó sér­tet­tet. A bíró­ság a fér­fit első­fo­kon 2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

A vád sze­rint a férfi 2023. ápri­lis 1-jén haj­nal­ban, a XIV. kerü­let, Örs vezér téri HÉV-megállóban figyelt fel az egyik padon alvó sér­tett­re, majd oda­lé­pett a fér­fi­hoz és meg­érin­tet­te a vál­lát. Miu­tán meg­győ­ző­dött róla, hogy a sér­tett alszik, leült mellé, majd pár perc múlva átült a sér­tett másik olda­lá­ra, miköz­ben folya­ma­to­san a kör­nye­ze­tét figyel­te. Ezután, a vád­lott több­ször a sér­tett zse­bé­be nyúlt azért, hogy a férfi alvó, ezál­tal véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­ja és meg­sze­rez­ze tőle a 30.000,- Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ját.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét a meg­ál­ló­ra rálá­tó tér­fi­gye­lő kame­rá­kon keresz­tül a rend­őrök figye­lem­mel kísér­ték, és még mielőtt a bűn­cse­lek­ményt befe­jez­het­te volna, a hely­szín­re érke­ző jár­őrök őt intéz­ke­dés alá von­ták.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, a bíró­ság a vád­dal egye­ző­en, kifosz­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért 2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te egy, a fér­fi­val szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 1 év 2 hónap fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is.

Az íté­let nem jog­erős, mert a vád­lott és a védő fel­leb­be­zett.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len a kifosz­tá­si kísér­let lát­ha­tó, majd az, ami­kor az intéz­ke­dő rend­őrök a hely­szín­re érkez­nek.