Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Megerőszakolt egy kiskorú lányt egy férfi – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt. A férfi egy Mis­kolc kül­te­rü­le­tén lévő csa­lá­di ház udva­rán éjsza­ka egy kis­ko­rú lányt bán­tal­ma­zott, a nya­ká­nál fogva hátul­ról meg­ra­gad­ta, és erő­szak­kal közö­sült vele. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júli­us végén, éjsza­ka, egy Mis­kolc kül­te­rü­le­tén lévő csa­lá­di ház kivi­lá­gí­tat­lan udva­rán tar­tóz­ko­dott. A ven­dég­ség­ben lévő 12 éves kis­ko­rú lány kiment az udva­ron talál­ha­tó illem­hely­re. A kis­lány vissza akart indul­ni a házba, azon­ban a vád­lott tenyér­rel arcon ütöt­te, a nya­ká­nál fogva hátul­ról meg­ra­gad­ta, lehúz­ta a nad­rág­ját, alsó­ne­mű­jét és erő­szak­kal közö­sült vele.

A sér­tett félel­mé­ben nem tanú­sí­tott ellenállást.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást indít­vá­nyo­zott bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, azzal hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.