Főoldal » Hírek » Megerőszakoltak egy 17 éves lányt Budán - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki még 2013-ban, Buda­pest II. kerü­le­té­ben meg­tá­ma­dott és meg­erő­sza­kolt egy haza­fe­lé sétá­ló 17 éves lányt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2013. júli­us 29-én éjjel a II. kerü­let­ben figyelt fel a busz­ról leszál­ló, haza­fe­lé tartó 17 éves lány­ra, akit követ­ni kez­dett. Ami­kor a férfi utol­ér­te a fia­tal lányt, mellé lépett, egy hir­te­len moz­du­lat­tal kitép­te a kezé­ből a tele­fon­ját, majd rátá­madt. Lefog­ta a lány kar­ja­it és befog­ta a szá­ját, majd a vál­lá­ra emel­te és aka­ra­ta elle­né­re egy köze­li bok­ros terü­let­re vitte. A sér­tett pró­bált véde­kez­ni, ütle­gel­te a vád­lott hátát és segít­sé­gért kiabált.

A bok­ros terü­le­ten a vád­lott a sér­tet­tet a föld­re kény­sze­rí­tet­te, az orrát és szá­ját is befog­ta, ezért a meg­fé­lem­lí­tett, leve­gő után kap­ko­dó lány egy kis idő múlva fel­ha­gyott az ellen­ál­lás­sal. A vád­lott a kis­ko­rú sér­tet­tet ezután meg­erő­sza­kol­ta, majd kivet­te a sér­tett tás­ká­já­ból annak lak­cím­kár­tyá­ját, azon meg­néz­te, hogy hol lakik, majd annyit mon­dott neki, hogy ne jelent­se fel. A sér­tett ezt köve­tő­en, egy alkal­mas hely­zet­ben ott hagy­ta a vád­lot­tat és haza sie­tett, ahol az édes­any­ja érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 40 éves fér­fit tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.