Főoldal » Hírek » Megfelelőnek tartja az ügyészség a kiskorú fiúkkal erőszakoskodó férfi büntetését - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a 12 év körü­li fiú­kat sze­xu­á­li­san bán­tal­ma­zó vád­lott bün­te­té­sé­nek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

Első­fo­kon a Szol­no­ki Tör­vény­szék járt el az ügy­ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint a vád­lott bará­ti illet­ve csa­lá­di kap­cso­lat által meg­is­mert két, sza­bad­ide­jük­ben rábí­zott kis­ko­rú fiút egy álta­la kita­lált, nem léte­ző tit­kos szer­ve­zet­be belép­tet­te, majd emi­att kiala­kult félel­mük­ben arra vett rá őket, hogy vele 2018 nyara és 2020 feb­ru­ár­ja között sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­ze­nek. Ennek során a vád­lott a tele­fon­já­val a fiúk­ról por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­te­le­ket készí­tett. Ezen kívül laká­sá­ban több mint 1000 fia­tal­ko­rú­ak­ról készült, sze­mé­rem­sér­tő nyílt­sá­gú, ese­ten­ként sze­xu­á­lis cse­lek­ményt meg­örö­kí­tő fény­kép­fel­vé­telt töl­tött le az inter­net­ről és tárolt a lap­top­ján. A ház­ku­ta­tás során a férfi laká­sán 30 db műkö­dő­ké­pes éles lőszer is lefog­la­lás­ra került. A vád­lott beis­mer­te a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, azt azon­ban tagad­ta, hogy a fiúk­kal szem­ben erő­sza­kot vagy fenye­ge­tést alkal­ma­zott volna.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 18 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra vala­mint vég­le­ges hatállyal eltil­tás­ra ítél­te bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát vagy gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést az íté­let hatá­lyon kívül helye­zé­se, téves minő­sí­tés miatt továb­bá eny­hí­tés érde­ké­ben.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú íté­let meg­ala­po­zott, a vád­lott bűn­cse­lek­mé­nye­i­nek minő­sí­té­se  tör­vé­nyes, a hosszú tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés pedig ará­nyos. A kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek nyug­ta­la­ní­tó gya­ko­ri­sá­ga miatt annak eny­hí­té­se nem indo­kolt arra is tekin­tet­tel, hogy a vád­lott hosszabb idő­sza­kon keresz­tül való­sí­tot­ta meg cse­lek­mé­nye­it a rábí­zott gyer­me­kek sérel­mé­re, amely súlyos mér­té­kű trau­ma­ti­zá­ló hatás­sal járt.