Főoldal » Hírek » Megfelelőnek tartja az ügyészség az idős nő ismerőse életét kegyetlenül kioltó férfi büntetését - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként ará­nyos­nak tart­ja az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést, annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki szó­vál­tást köve­tő­en meg­öl­te ismerősét.

A tény­ál­lás sze­rint a szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú férfi rend­sze­re­sen kábí­tó­szert és alko­holt fogyasz­tott, ami miatt ölés­re buz­dí­tó han­go­kat hal­lott. A 45 évvel idő­sebb női áldo­za­tá­val bará­ti viszonyt ala­kí­tott ki. Pénz­hi­ány miatt a 2021. május 13-ról 14-re vir­ra­dó éjsza­kát Esz­ter­gom­ban az utcán töl­töt­ték, mely­nek során szó­vál­tás­ba keve­red­tek. A férfi ismét bódult álla­pot­ban volt, a „belső han­gok” buz­dí­tá­sá­ra a nőt a fején, a nya­kán és a mell­ka­sán kéz­zel, láb­bal, nagy erő­vel, több­ször, bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta, majd a moz­du­lat­lan tes­tet egy kibe­to­no­zott víz­el­ve­ze­tő árok­ba dobta.

A nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy  élete gyors és szak­sze­rű orvo­si segít­ség­gel sem lett volna megmenthető.

Az áldo­zat holt­tes­té­re a lakó­te­le­pen ját­szó gye­re­kek talál­tak rá.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 10 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra leg­ko­ráb­ban 25 év kitöl­té­sét köve­tő­en bocsátható.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a férfi és a védő­je eny­hí­té­sért fellebbeztek. 

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, mivel úgy ítél­te meg, hogy az első­fo­kú bíró­ság helye­sen követ­kez­te­tett a férfi bűnös­sé­gé­re, a cse­lek­mé­nyét helyt­ál­ló­an minő­sí­tet­te, a kisza­bott bün­te­tés megfelelő.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la fog dönteni.