Főoldal » Archív » Megharapta a mentőápolót a sportesemény önkéntese

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol egy nőt, aki a men­tő­au­tó­ban meg­ha­ra­pott egy mentőápolót.

Az ötven­négy éves nő a vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint 2017 nya­rán Győr­ben, egy nagy­sza­bá­sú sport­ese­mé­nyen volt önkén­tes, ahol rosszul lett. Epi­lep­szi­ás tüne­tei miatt a közel­ben szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök men­tőt hív­tak hozzá. A kiér­ke­ző men­tő­au­tó­ba a hölgy ugyan beszállt, de a vizs­gá­la­to­kat eluta­sí­tot­ta. Kór­ház­ba szál­lí­tá­sa során a biz­ton­sá­gi övét több­ször kikap­csol­ta, fel­állt az autóban.

A biz­ton­sá­gi öv utol­só vissza­kap­cso­lá­sá­nál az elkö­ve­tő két kéz­zel ráfo­gott a men­tő­ápo­ló jobb kezé­re és bele­ha­ra­pott a csuk­ló­já­ba. Az ezt köve­tő dula­ko­dás során a föld­re esett a men­tő­ápo­ló­nál lévő – adat­rög­zí­tés cél­já­ból rend­sze­re­sí­tett – 200.000 forint érté­kű táb­la­gép is, amely összetört.

A men­tő­ápo­ló hara­pott sérü­lé­se nyolc napon belül gyó­gyult, azon­ban a hara­pá­sok­nál súlyos sérü­lé­sek, vagy­is elfer­tő­ző­dés és ínsé­rü­lés is gyak­ran elő­for­dul. Emi­att a testi sér­té­si cse­lek­mény is súlyo­sab­ban minősül.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.