Főoldal » Archív » Megharapta az intézkedő rendőr ujját

Vád­eme­lés hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon

2017. júli­us 30-án dél­után a részeg férfi meg­je­lent volt élet­tár­sa lét­avér­te­si házá­nál, ahol közöt­tük vita, majd szó­vál­tás ala­kult ki, később a vád­lott dühé­ben jobb kezé­vel bele­ütött a töre­de­zett üvegű vil­lany­óra szek­rény­be, mely­nek követ­kez­té­ben vérző sérü­lé­se keletkezett.

A vád­lott volt élet­tár­sa és gyer­me­ke tele­fo­non kért rend­őri segít­sé­get a férfi meg­fé­ke­zé­sé­hez. A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó, egyen­ru­há­ban szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő jár­őrök jelen­tek meg a hely­szí­nen és első­ként orvo­si vizs­gá­lat­ra akar­ták szál­lí­ta­ni a vád­lot­tat. Ő ezt elő­ször meg­ta­gad­ta, ezzel egy­ide­jű­leg az intéz­ke­dő rend­őrö­ket trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te, majd később bele­egye­zett abba, hogy orvos­hoz vigyék.

A lét­avér­te­si férfi együtt­mű­kö­dést szín­lel­ve a ház fala felé for­dul­va hagy­ta, hogy az egyik járőr meg­bi­lin­csel­je, azon­ban eköz­ben a fejét két­szer a falba verte. A továb­bi­ak­ban viszont ellen­ke­zett, le akar­ta fejel­ni a jár­őrt, aki a férfi fejét meg­pró­bál­ta kéz­zel eltol­ni, de a bal kéz­fe­je a vád­lott szá­já­hoz csú­szott. Ekkor az ittas és fel­dü­hö­dött vád­lott a sér­tett bal kezé­nek kis­uj­ját megharapta.

Ezt ész­lel­ve a sér­tett jár­őr­tár­sai is részt vet­tek a vád­lott meg­fé­ke­zé­sé­ben, őt a föld­re fek­tet­ve megbilincselték.

A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló hara­pott sérü­lést szen­ve­dett, a nyo­mo­zás során a sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt kérte a vád­lott fele­lős­ség­re voná­sát, jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­vá­nyát előterjesztette.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, könnyű testi sér­tés és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban elzá­rás és köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.