Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Meghosszabbították a badacsonyi támadók letartóztatását

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás ismé­telt meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a bada­cso­nyi halált okozó testi sér­tés ügyé­ben. A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az egyik gya­nú­sí­tott ese­té­ben az indít­vány­nak helyt adott, míg tár­sá­val szem­ben – eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés­ként – bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el. Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a dön­tést meg­vál­toz­tat­ta, és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát meghosszabbította. 

Az ügy­ben a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást két gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, akik a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tók, hogy 2018. szep­tem­ber ele­jén itta­san, egy vita során test­szer­te ütötték- rúg­ták a sér­tet­tet, aki a föld­re kerül­ve esz­mé­le­tét vesz­tet­te, és a hely­szí­nen elhunyt.

A járás­bí­ró­ság az egyik gya­nú­sí­tott ese­té­ben a meg­ho­za­ta­la nap­ján vég­le­ges­sé vált vég­zé­sé­ben a letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sá­ról ren­del­ke­zett, azon­ban a társa kap­csán ele­gen­dő­nek látta a bűn­ügyi fel­ügye­let alkal­ma­zá­sát. Az ügyész­ség a dön­tés ellen fel­leb­be­zés­sel élt, amely­nek a másod­fo­kon eljá­ró bíró­ság helyt adott. A tör­vény­szék az ügyé­szi állás­pont­tal egye­ző­en úgy érté­kel­te, hogy a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a súlyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést meg­ala­po­zó több­let­fel­té­te­lek tovább­ra is fennállnak.