Főoldal » Hírek » Meghosszabbították a letartóztatást a februári, V. kerületi emberölés bűntette ügyében– VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL

A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy kés­szú­rás­sal ölt meg egy fran­cia állam­pol­gárt; a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a letar­tóz­ta­tást novem­be­rig meghosszabbította.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott, egy 26 éves brit-amerikai férfi 2020. feb­ru­ár 8-án, a kora reg­ge­li órák­ban az V. kerü­let, Feren­czy Ist­ván utcá­ban – min­den előz­mény nél­kül – egy kés­sel mell­ka­son szúrt egy fran­cia fér­fit, aki emi­att éle­tét vesztette.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a táma­dót pél­dás gyor­sa­ság­gal elfog­ta és ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tás­ba került, a kény­szer­in­téz­ke­dés határ­ide­je 2020. augusz­tus 11-én járna le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mivel állás­pont­ja sze­rint csak így lehet kizár­ni azt a veszélyt, hogy a gya­nú­sí­tott kivon­ja magát az eljá­rás alól, illet­ve, hogy újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt köves­sen el.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az indít­vány alap­ján meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tást 2020. novem­ber 11-éig, a gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben. A vég­zés nem vég­le­ges. Elle­ne az ügyész a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben, a véde­lem a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­sé­ért fellebbezett.

Az ügy­ben a Rend­őr­ség által köz­zé­tett, vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megoltek-egy-francia-ferfit-budapesten