Főoldal » Archív » Meghosszabbították a várpalotai kettős emberölés gyanúsítottjának letartóztatását

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a 2018. szep­tem­ber végén, a Vár­pa­lo­ta mel­let­ti Baglyas-szőlőhegyben anya és gyer­me­ke éle­tét kiol­tó férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság vég­zé­sé­vel az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és a kény­szer­in­téz­ke­dés tar­ta­mát három hónap­pal meghosszabbította. 

Az ügy­ben a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság több embe­ren, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt foly­tat nyomozást.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az elkö­ve­tő meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy 2018. szep­tem­ber 27-én, dél­után, a Vár­pa­lo­ta mel­let­ti Baglyas-szőlőhegyben fel­ke­res­te a koráb­ban hozzá közel álló sér­tet­tet, majd ott tar­tóz­ko­dá­sa során a nőt foj­to­gat­ni kezd­te, aki ennek követ­kez­té­ben elhunyt. Miu­tán a sér­tett 2 éves kis­fia a halott édes­any­ját látva sírni kez­dett, az elkö­ve­tő őt is oly módon bán­tal­maz­ta, hogy a gyer­mek szin­tén éle­tét vesztette.

A bíró­ság a nem vég­le­ges vég­zé­sé­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, a gya­nú­sí­tott­nál fenn­áll a veszé­lye, hogy sza­bad­láb­ra kerül­ve a ható­ság elől meg­szök­ne, elrejtőzne.