Főoldal » Hírek » Meglopta a szerelmét - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás és csa­lás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a nő bizal­má­val vissza­él­ve oko­zott kárt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021 szep­tem­be­ré­től sze­rel­mi kap­cso­la­tot léte­sí­tett a sér­tett nővel, aki­nek a komá­ro­mi laká­sá­ban több­ször járt. A férfi  2021. novem­ber 09. és decem­ber 15. között a sér­tett laká­sá­ból tele­fo­no­kat, bank­kár­tyát, ékszert, szer­szá­mo­kat lopott össze­sen 145.950 forint érték­ben. Az ello­pott tár­gya­kat a férfi érté­ke­sí­tet­te.

Az elkö­ve­tő a lopott bank­kár­tyá­val hat­szor kész­pénzt vett fel bank­au­to­ma­tá­ból, ötször ter­mé­ke­ket vásá­rolt. A férfi az utol­só alka­lom­mal auto­ma­tá­ból 130.000 forin­tot akart fel­ven­ni, azon­ban ez már siker­te­len volt egyen­leg túl­lé­pé­se miatt. Az elkö­ve­tő a bank­kár­tya jog­ta­lan hasz­ná­la­tá­val 113.283 forint kárt oko­zott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re.

A vide­ón az lát­ha­tó, hogy a férfi pénzt vesz fel auto­ma­tá­ból a lopott bank­kár­tyá­val.