Főoldal » Hírek » Meglopták a szexhirdetésre érkezett férfit - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy pár ellen, akik a laká­suk­ba szex­hir­de­tés­re érke­zett sér­tett pén­zét lop­ták el.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­irat sze­rint a 26 éves nő egy inter­ne­tes olda­lon sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok nyúj­tá­sát hir­det­te, a meg­adott tele­fon­szá­mon leszer­ve­zett talál­ko­zó­kat az élet­tár­sá­val közö­sen bérelt sal­gó­tar­já­ni lakás­ra beszél­te meg.

Egy októ­be­ri éjsza­kán egy férfi érke­zett a nőhöz, aki látta, hogy sok pénz van ügy­fe­lé­nél, és amíg ő für­dött, ezt elmond­ta a kony­há­ban meg­bú­vó élet­tár­sá­nak, aki gyor­san ellop­ta a ven­dég ruhá­já­ból annak 65.000 forintját.

Ezután a nő azzal az ürüggyel, hogy a fél­té­keny barát­ja tele­fo­nált és pár per­cen belül haza­ér­ke­zik, elküld­te a sér­tet­tet. A hop­pon maradt ügy­fél már a lép­cső­ház­ban fel­fe­dez­te, hogy ellop­ták az összes pén­zét és a föld­szin­ten a lift­nél szá­mon kérte a ház­ból sie­tő­sen távo­zó párt, akik azon­ban azt is leta­gad­ták, hogy isme­rik, majd egy autó­val elhajtottak.

Az ügyész­ség az élet­tár­sa­kat lopás vét­sé­gé­vel vádol­ta meg, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­vel, bün­te­tő­vég­zés alkal­ma­zá­sá­val – azaz az eny­hébb súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek­nél a bíró­ság teher­men­te­sí­té­sét célzó eljá­rás kere­té­ben – szab­jon ki velük szem­ben pénzbüntetést.

A bűn­tett és vét­ség elkü­lö­ní­té­sé­ről közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-buntett-vagy-vetseg/