Főoldal » Hírek » Meglopták az elhunytat a halottszállítók - videóval - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a két fér­fit, akik Szé­kes­fe­hér­vá­ron mun­ka­vég­zé­sük során ellop­ták egy elhunyt nő pén­zét.

A vád­irat sze­rint a két férfi halott­szál­lí­tó­ként dol­go­zott, ami­kor 2022. decem­ber 30-án, az elhunyt sze­mély elszál­lí­tá­sa érde­ké­ben meg­je­len­tek annak laká­sán. A lakás­ban a vád­lot­ta­kat az elhunyt test­vé­re fogad­ta, aki koráb­ban az elhunyt kézi­tás­ká­ját az abban lévő 100.000 forint kész­pénz­zel együtt a lakás nap­pa­li­já­nak a kana­pé­ján helyez­te el a saját tás­ká­ja mel­lett.

Miu­tán a vád­lot­tak meg­ér­kez­tek, az egyik férfi kezé­vel a tás­kák­ra mutat­va a társa figyel­mét azok­ra fel­hív­ta, majd az elhunyt sze­mély test­vé­re után ment a lakás másik szo­bá­já­ba. A társa eköz­ben a nap­pa­li­ban egye­dül maradt, az elhunyt nő tás­ká­já­ban kuta­tott, majd abból 100.000 forin­tot kivett, és azt a nad­rág­zse­bé­be rejt­ve eltet­te.

Ezt köve­tő­en a fér­fi­ak az elhunyt elszál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges teen­dő­ket elvé­gez­ték, majd a lakást elhagy­va a pénzt egy­más közt elosz­tot­ták.

A lopás­sal oko­zott 100.000 forint kár­ból a lefog­la­lás­sal 20.000 forint meg­té­rült.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat az ügyé­szi indít­vány sze­rint köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te.

 A cse­lek­mény­ről készült video­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

 https://fb.watch/j00Uc8ok6l/