Főoldal » Archív » Meglőtte a szomszéd kutyáját – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy kővá­gó­sző­lő­si férfi ellen, aki a szom­széd­ja 6 hóna­pos kutyá­ját meglőtte.

2017 novem­be­ré­ben a szom­széd 6 hóna­pos kutyá­ja meg­je­lent a vád­lott kert­jé­ben. Ezt meg­lát­ta a férfi, aki ezután bement a laká­sá­ba, magá­hoz vette lég­fegy­ve­rét, majd azzal az álla­tot a szü­gyén meglőtte.

Az állat tulaj­do­no­sa mind­ezt látta, majd állat­or­vos­hoz vitte az ebet, ahol a gyors beavat­ko­zás­nak köszön­he­tő­en a kölyök kutya sze­ren­csé­re nem pusz­tult el, élet­ben maradt.

A férfi cse­lek­mé­nye az állat­kín­zás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.