Főoldal » Hírek » Meglovasított egy autót egy férfi - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki autó­busz pálya­ud­va­ron lopott kulcs­cso­mó­val vitt el egy gép­ko­csit. Tet­tét biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. júli­us 25-én, éjjel, a tatai  pálya­ud­va­ron az autó­busz­ve­ze­tők részé­re fenn­tar­tott pihe­nő helyi­ség­be besur­rant azért, hogy onnan lop­jon. A férfi itt magá­hoz vett két kulcs­cso­mót. Az egyik­kel bement a váró­te­rem­be, majd onnan meg­pró­bált bejut­ni a jegy­pénz­tár­ba, azon­ban nem járt siker­rel, ezért a kulcs­cso­mót elha­jí­tot­ta. A férfi a pálya­ud­va­ron par­ko­ló egyik autó­busz­ba is bement, ott kör­be­né­zett, azon­ban onnan nem vitt el sem­mit, az autó­busz indí­tó kul­csát eldob­ta. Ezután a férfi vissza­ment a sofő­rök pihe­nő helyi­sé­gé­be, majd ott elvet­te az egyik dol­go­zó autó­já­nak indí­tó­kul­csát. Az elkö­ve­tő a köze­li áru­ház par­ko­ló­já­ban az indí­tó­kulcs táv­irá­nyí­tó­ja segít­sé­gé­vel meg­ke­res­te az ott par­ko­ló 250.000 forint érté­kű gép­ko­csit, majd azt a tar­to­zé­ka­i­val, vala­mint a sér­tett ira­ta­i­val együtt ellopta.

A férfi a lopott gép­ko­csit érté­ke­sí­te­ni akar­ta, azon­ban a nyo­mo­zó ható­ság tőle lefoglalta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.