Főoldal » Hírek » Megöléssel fenyegette a hivatali ügyintézőket egy debreceni férfi - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő egy ható­sá­gi eljá­rás­ban több elekt­ro­ni­kus leve­let kül­dött a kor­mány­hi­va­tal e-mail címé­re, amely­ben élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te az ügyintézőket.

A vád­irat sze­rint a kor­mány­hi­va­tal­nál egy váro­si önkor­mány­zat kérel­me alap­ján indult rész­le­ges kisa­já­tí­tá­si eljá­rás, azon­ban a férfi nem volt együtt­mű­kö­dő. Az elkö­ve­tő 2020. novem­ber 23-án a kor­mány­hi­va­tal köz­pon­ti e-mail címé­re -, kife­je­zet­ten az ügy­in­té­ző­nek címez­ve - elekt­ro­ni­kus leve­let kül­dött, amely­ben azzal fenye­get­te meg, hogy amennyi­ben az álta­la meg­je­lölt össze­get a föld­jé­ért nem fize­tik meg, úgy azt, aki az ingat­la­ná­ra lép, megöli.

A kor­mány­hi­va­tal a hatá­ro­za­tát 2020. decem­be­ré­ben kéz­be­sí­tet­te a vád­lott­nak, aki jog­or­vos­lat­tal nem élt, azon­ban 2020. decem­ber 28-án ismé­tel­ten elekt­ro­ni­kus leve­let kül­dött, amely­ben a koráb­bi­ak sze­rin­ti fenye­ge­té­sét meg­is­mé­tel­te. Miu­tán a kor­mány­hi­va­tal a hatá­ro­zat vég­le­ges­sé válá­sá­nak tényé­ről tájé­koz­tat­ta a vád­lot­tat, ő 2021. május 25-én ismé­tel­ten elekt­ro­ni­kus leve­let kül­dött, amely­ben az ügy­in­té­zőt újra meg­ölés­sel fenyegette.

A kor­mány­hi­va­tal a váro­si önkor­mány­zat kérel­mé­re 2021 szep­tem­be­ré­ben újabb hatá­ro­za­tot hozott, amely­ben a kisa­já­tí­tott ingat­la­non tör­té­nő elő­mun­ká­la­tok meg­kez­dé­sét enge­dé­lyez­te. E hatá­ro­zat­ról való tudo­más­szer­zést köve­tő­en a vád­lott 2021. októ­ber 7-én újabb elekt­ro­ni­kus leve­let kül­dött a kor­mány­hi­va­tal e-mail címé­re, amely­ben élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te az ügyintézőt.

A vád­lott elekt­ro­ni­kus leve­le­i­vel azt kíván­ta elér­ni, hogy a ható­sá­gi eljá­rá­so­kat a kor­mány­hi­va­tal fejez­ze be, illet­ve a kisa­já­tí­tan­dó ingat­la­nok, vala­mint a koráb­ban kisa­já­tí­tott föld­te­rü­le­tek után vissza­me­nő­le­ge­sen az álta­la mél­tá­nyos­nak ítélt kár­ta­la­ní­tá­si össze­get álla­pít­sa meg számára.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozott. 

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a vád­lott ellen foly­ta­tó­la­go­san, ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­irat továb­bá mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz, misze­rint abban az eset­ben, ha a vád­lott a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­irat­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en beis­me­ri a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, úgy a tör­vény­szék őt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 évi pró­ba­idő­re füg­gessze fel.