Főoldal » Hírek » Megöléssel fenyegette a rendőröket és a tűzoltókat, majd szúrt is a férfi - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak, aki meg­ölés­sel fenye­get­te meg a rend­őrö­ket, majd meg­szúrt egy tűzoltót. 

A fér­fit a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei köz­ség­ben élő, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó vád­lot­tal szem­ben 2021. feb­ru­ár 21-én bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja merült fel, amely miatt a rend­őrök még aznap dél­után ott­ho­ná­ban fel­ke­res­ték. A súlyos fok­ban ittas férfi kiment a ház­ból és kia­bál­va kér­dő­re vonta a rend­őrö­ket, hogy miért men­tek oda, majd meg­ölés­sel fenye­get­ve őket bezár­kó­zott a házba. Az elkö­ve­tő koráb­ban több­ször han­goz­ta­tott öngyil­kos­sá­gi szán­dé­ká­ra figye­lem­mel a rend­őrök segít­sé­gé­re tűz­ol­tók érkez­tek, akik áram­ta­la­ní­tot­ták az épü­le­tet és elzár­ták a veze­té­kes gázt. Miköz­ben meg­pró­bál­tak bejut­ni a házba, a vád­lott egy 32 cm hosszú, 19 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel az ablak előtt álló tűz­ol­tó­nak a mell­ka­sa irá­nyá­ba szúrt. A sér­tett – tár­sai figyel­mez­te­té­sé­re – véde­ke­ző­leg hát­ra­hú­zó­dott, de a kés pen­gé­je így is elér­te a mell­ka­sát. A tűz­ol­tó a spe­ci­á­lis védő­ru­há­nak köszön­he­tő­en nem szen­ve­dett sérü­lést. A vád­lott ezt köve­tő­en bel­jebb húzó­dott a házba és a kezé­ben tovább­ra is kést tart­va meg­ölés­sel fenye­get­te a vele szem­ben intéz­ked­ni pró­bá­ló hiva­ta­los személyeket.

Az elkö­ve­tőt végül a hely­szín­re érke­ző rend­őri erő­sí­tés fogta el és szál­lí­tot­ta kórházba.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tagad­ta, ezért az íté­let ellen védő­jé­vel első­sor­ban fel­men­té­sért, másod­sor­ban elté­rő minő­sí­tés és a kisza­bott bün­te­tés lénye­ges eny­hí­té­sé­ért fel­leb­bez­tek. Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben nyúj­tott be jogorvoslatot.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. Állás­pont­ja sze­rint a tör­vény­szék való­ban eltúl­zot­tan ala­csony mér­ték­ben álla­pí­tot­ta meg a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés tar­ta­mát. A férfi sze­mé­lyi­sé­ge foko­zott tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­get hor­doz, így a kisza­bott bün­te­tés nem alkal­mas a bün­te­té­si célok eléré­sé­re, ezért a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a bün­te­tés szá­mot­te­vő súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.