Főoldal » Hírek » Megöléssel fenyegette volt élettársát egy férfi - a Zala Megyei Főügyészség videóüzenete itt elérhető

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.

Egy 1987-ben szü­le­tett nagy­ka­ni­zsai férfi koráb­ban élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt egy ugyan­csak nagy­ka­ni­zsai nővel, kap­cso­la­tuk­ból közös gyer­me­kük is szü­le­tett. A nő azon­ban 2019. októ­be­ré­ben a gyer­mek­kel együtt elhagy­ta a fér­fit, és meg­sza­kí­tot­ta vele az élet­tár­si kap­cso­la­tot. A férfi ezt nem tudta elfo­gad­ni. Az élet­tár­si kap­cso­la­tuk meg­sza­ka­dá­sát és külön köl­tö­zé­sü­ket köve­tő­en a nőnek nyolc hóna­pon keresz­tül inter­ne­tes közös­sé­gi olda­la­kon zak­la­tó üze­ne­te­ket írt. Az üze­ne­tek között vol­tak olyan tar­tal­mú­ak is, amely­ben meg­ve­rés­sel, meg­ölés­sel fenye­get­te volt élet­tár­sát és rá tekin­tet­tel annak új barát­ját is. A fenye­ge­té­sek alkal­má­val több­ször olyan képe­ket is kül­dött, ami­kor kést tar­tott a kezé­ben. Az üze­ne­tek miatt a nő féle­lem­ben élt, fél­tet­te magát, a 2 és fél éves gyer­me­két, vala­mint új part­ne­rét is. A ter­helt 2020. május 1-jei üze­ne­té­ben azt írta: „hama­ro­san menni fogok, szét­szed­lek. Addig ütlek, amíg mozogsz”. A ter­helt 2020. május 15-én pedig azt írta a sér­tett­nek: „Ki fog­lak nyír­ni…”. A sér­tett ezt köve­tő­en, 2020. május 16-án fel­je­len­tést tett a férfi ellen.