Főoldal » Hírek » Megölte a testvérét és a sógorát

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró meg­hosszab­bí­tot­ta annak a fia­tal fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. május 16-án meg­öl­te lány­test­vé­rét, vala­mint a sógo­rát, majd a holt­tes­te­ket meg­gyúj­tot­ta.  

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi Komárom-Esztergom megye egyik tele­pü­lé­sén talál­ha­tó csa­lá­di ház­ban 2020. május 16-án éjsza­ka több kés­szú­rás­sal meg­öl­te  a nővé­rét és a sógo­rát. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott az ingat­lan­ban ben­zint locsolt szét, azt meg­gyúj­tot­ta, azon­ban a tűz követ­kez­té­ben a gya­nú­sí­tott is égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A fér­fit több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt a rend­őr­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­tat­ta.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát továb­bi három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, meg­szök­ne.