Főoldal » Archív » Megölte élettársát - letartóztatására tett indítványt az ügyészség

A Pest Megyei Főügyész­ség annak az alber­tirs­ai fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki egy csa­lá­di vesze­ke­dés során élet­tár­sát meg­foj­tot­ta, majd a holt­tes­tét elás­ta.

A bűn­ügy elkö­ve­tő­je, egy közép­ko­rú férfi, 2019 augusz­tu­sá­ban, a reg­ge­li órák­ban, alber­tirs­ai házuk­ban élet­tár­sá­val vesze­ke­dett. A  szó­vál­tás során élet­tár­sa közöl­te vele,  el akar­ja hagy­ni, amire, a gyanú sze­rint, a férfi egy zsi­neg­gel meg­foj­tot­ta a nőt. Ezután a holt­tes­tet a szom­szé­dos, üre­sen álló ház alag­so­rá­ban elás­ta. A férfi a cse­lek­mény után azt a lát­sza­tot kel­tet­te, mint­ha élet­tár­sa elköl­tö­zött volna tőle.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként. Ennek a bűn­cse­lek­mény­nek a tár­gyi súlya kima­gas­ló, a gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le tizen­öt évig tartó sza­bad­ság­vesz­tés.

A nyo­mo­zás jelen­le­gi sza­ka­szá­ban a férfi ható­sá­gok előt­ti meg­je­le­né­se csak kény­szer­in­téz­ke­dés­sel biz­to­sít­ha­tó, mert a bűn­cse­lek­mény súlyá­ra, vala­mint arra figye­lem­mel, hogy a gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak eltün­te­té­sé­re töre­ke­dett, tar­ta­ni lehet attól, hogy sza­ba­don hagyá­sa ese­tén meg­szök­ne.

Emi­att a Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.