Főoldal » Hírek » Megölte gyermekkori barátját - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a fér­fit, aki az elmúlt év őszén közös ita­lo­zást köve­tő­en több­ször nya­kon szúr­ta gyer­mek­ko­ri barát­ját, aki ettől a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a 45 éves vád­lott és vele egy­ko­rú barát­ja már az álta­lá­nos isko­la óta ismer­ték egy­mást. Fel­nőtt­ként közös mun­ka­he­lyen dol­goz­tak, egyéb­ként pedig bará­ti kap­cso­la­tot ápoltak.

Az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó sér­tett 2022. novem­ber 29-én dél­előtt fel­ke­res­te a laká­sán a vád­lot­tat azért, hogy vele egy mun­ka­he­lyi jelen­lé­ti ívet alá­íras­son és köz­ben azt kérte, hogy a vád­lott kínál­ja meg őt pálin­ká­val. Ekkor közö­sen ita­loz­ni kezd­tek, mely­nek során leg­alább egy liter pálin­kát elfo­gyasz­tot­tak és mind­ket­ten súlyo­san ittas álla­pot­ba kerül­tek. Utó­lag nem tisz­táz­ha­tó okból össze­szó­lal­koz­tak, mely­nek során lök­dös­ték egy­mást, dula­kod­tak és az erő­tel­je­sebb test­fel­épí­té­sű vád­lott több­ször meg is ütöt­te a sér­tet­tet. Látva a kiala­kult össze­tű­zést a vád­lott fele­sé­ge és gyer­me­kei 18 óra körül elhagy­ták a lakást, de az asszony rend­őri segít­sé­get kért, mert arra gon­dolt, hogy elfa­jul­hat a verekedés.

Ezt köve­tő­en az ittas­sá­ga miatt a fotel­ban ülő és onnan fel­áll­ni nem tudó sér­tet­tet a vád­lott tovább bán­tal­maz­ta, a szá­ját befog­ta, több­ször meg­ütöt­te. A vád­lott magá­hoz vett egy zseb­kést is, ami­vel a sér­tet­tet a nya­kán több­ször meg­szúr­ta. A szú­rá­sok hatá­sá­ra a sér­tett kivér­zett, ami­től a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, a vád­lott pedig lefe­küdt alud­ni a hálószobában.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat az ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­tat, és álla­pít­sa meg, hogy leg­ko­ráb­ban 26 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.