Főoldal » Hírek » Megölte idős szomszédját - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség 2020 máju­sá­ban emelt vádat az ellen az elkö­ve­tés­kor 25 éves, eny­hén értel­mi fogya­té­kos férfi ellen, aki egy Pest megyei kis­te­le­pü­lé­sen, elmér­ge­se­dett szom­szé­di viszony erő­sza­kos lezá­rá­sa­ként, 2019. már­ci­us 22-ről 23-ára vir­ra­dó éjjel azért hatolt be a 88 éves sér­tett és annak ötve­nes évek­ben járó élet­tár­sa által hasz­nált ingat­la­ná­ba, hogy meg­bosszul­ja, ami­ért őt koráb­bi bűn­cse­lek­mé­nyei miatt fel­je­len­tet­ték. A lezárt házba a tető­fö­dém meg­bon­tá­sán keresz­tül beju­tott, a sér­tet­tek háló­szo­bá­já­nak ajta­ját berúg­ta, majd egy ott talált lapát­tal az ágy­ból fel­ke­lő, idős fér­fi­re test­szer­te lesúj­tott, illet­ve vál­lon szúr­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az idős férfi esz­mé­le­tét veszít­ve a pad­ló­ra esett.

Ezután a vád­lott az élet­tár­sa bán­tal­ma­zá­sát az ágyá­ból végig­néz­ni kény­sze­rü­lő nőt a lapát­nyél­lel arcul ütöt­te, majd hoz­zá­lé­pett, ráfe­küdt, meg­fog­dos­ta és őt sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­sé­re pró­bál­ta kény­sze­rí­te­ni, majd ellen­ál­lá­sát látva, az ágy­ról fel­kelt és két­szer ismét a lapát­nyél­lel fejbe ütöt­te a föl­dön fekvő idős fér­fit. Ezután egy mobil­te­le­font és egy kulcs­cso­mót magá­hoz vett és a lakás­ból eltá­vo­zott. A tár­gya­kat később egy emész­tő­be rej­tet­te, a lapát­nye­let pedig eldobta.

Az élet­társ csak több mint fél nap eltel­té­vel, dél­után merte elhagy­ni a lakást, és az utcán járók­tól kért segít­sé­get. A még min­dig a lakás­ban fekvő idős fér­fi­hez men­tőt hív­tak, azon­ban az elszen­ve­dett súlyos sérü­lé­sei miatt, a kór­ház­ba szál­lí­tás után elhunyt.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2021. júni­us 16-án kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés, testi sér­tés, sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés, kifosz­tás, vala­mint magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­ben, ame­lye­kért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

A hatá­ro­zat ellen az ügyész a már több alka­lom­mal bün­te­tett vád­lott ter­hé­re, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ért jelen­tett be fel­leb­be­zést, míg az íté­let ellen a vád­lott bün­te­té­se eny­hí­té­sé­ért, a védő­je és tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­je pedig fel­men­té­sért, vala­mint eny­hí­tés cél­já­ból éltek fel­leb­be­zé­si jogukkal.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­ban az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, a vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­já­nak meg­ha­tá­ro­zá­sát kérve, egy­ben kez­de­mé­nyez­te a beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál. A vád­lott a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvas­ha­tó­ak: https://ugyeszseg.hu/lapatnyellel-verte-halalra-az-idos-ferfit