Főoldal » Archív » Megölte, majd elásta lakótársát – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki 2012. novem­be­ré­ben bal­tá­val agyon­ütöt­te, majd a kert­jé­ben elás­ta lakó­tár­sát Csongrádon.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2011-ben ismer­te meg sér­tet­tet, akit azután szí­ves­ség­ből a csong­rá­di házá­ba enge­dett, hogy egy szo­bát hasz­nál­va ott lak­jon.  A sér­tett ita­lo­zó élet­mód­ja, vala­mint ami­att, hogy a lak­ha­tá­si költ­sé­gek­hez fel­szó­lí­tás­ra sem volt haj­lan­dó hoz­zá­já­rul­ni több alka­lom­mal is vita ala­kult ki közöt­tük, de egé­szen 2012. novem­be­ré­ig ez súlyo­sabb követ­kez­mé­nyek­kel nem járt. Az utol­só vita során a vád­lott közöl­te a sér­tet­tel, hogy  ha nem fizet akkor el  kell köl­töz­nie, mire a sér­tett a szo­bá­já­ba ment azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy az az ő szo­bá­ja, oda a vád­lott nem mehet be.  A vád­lott ezt köve­tő­en az udva­ron fát haso­ga­tott, ahol rövid időn belül a sér­tett is meg­je­lent, a vita pedig tovább foly­ta­tó­dott. A vita során végig a vád­lott kezé­ben volt a bal­tá­ja, amellyel már a házba vissza­ke­ve­red­ve a vád­lott a sér­tett fér­fit leg­alább 14 alka­lom­mal fejen ütöt­te. A sér­tett pró­bál­ta kivé­de­ni az üté­se­ket, de a föld­re kerül­ve őt a fel­ső­tes­tén is több ütés érte, és a kopo­nyát ért csa­pá­sok követ­kez­té­ben kiala­kult agy­ron­cso­ló­dás miatt a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­lott néhány nap múlva a holt­tes­tet fóli­á­ba teker­te majd a kerti WC mel­lett elás­ta. Ezt köve­tő­en ittas álla­pot­ban több alka­lom­mal han­goz­tat­ta, hogy „kinyír­ta a lakó­tár­sát” ,  de mivel nagyot mondó ember­nek ismer­ték, senki nem hitte el neki.

A sér­tett hoz­zá­tar­to­zói 2017. tava­szán tet­tek beje­len­tést a férfi eltű­né­se miatt. A beje­len­tés alap­ján elren­delt rend­őr­sé­gi eljá­rás során a vád­lott 2017. már­ci­u­sá­ban, több mint 4 évvel a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után elis­mer­te a rend­őrök­nek a sér­tett meg­ölé­sét,  majd meg­mu­tat­ta hova ásta el a holttestet.

A főügyész­ség a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.