Főoldal » Hírek » Megölték társukat a szerepjátékosok - 15 évet kaptak - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a bíró­ság 15 év sza­bad­ság­vesz­tés­sel súj­tot­ta azo­kat a vád­lot­ta­kat, akik meg­öl­ték a barát­ju­kat. 

A Pest Megyei Főügyész­ség 2014. évben emelt vádat abban a bűn­ügy­ben, amely­ben har­ma­dik alka­lom­mal hir­de­tett első­fo­kú íté­le­tet 2021. júni­us 15-én a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék. A két vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őket sze­mé­lyen­ként 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a sza­bad­ide­jük­ben un. „sze­rep­já­ték­ban” rend­sze­re­sen részt­ve­vő elkö­ve­tők szá­má­ra a sér­tett köl­csönt folyó­sí­tott, amit a tör­lesz­tet­tek, de a sér­tett továb­bi köve­te­lé­sek­kel állt elő. Ennek elle­né­re a közöt­tük lévő sze­mé­lyes kap­cso­la­tot a vád­lot­tak fenn­tar­tot­ták.

2010 tava­szán az elkö­ve­tők elha­tá­roz­ták, hogy mivel a sér­tett elárul­ta a barát­sá­gu­kat, meg­ölik. Elő­ször mér­ge­zés­sel pró­bál­koz­tak, amely nem veze­tett ered­mény­re. 2010. ápri­lis 17-én a sér­tet­tet elhív­ták egy Pilis hegy­ség­ben ter­ve­zett túrá­ra, ahol őt a Szódás-barlang köze­lé­ben meg­tá­mad­ták és meg­ké­sel­ték. Az áldo­zat a hely­szí­nen elhunyt, ekkor a vád­lot­tak a holt­tes­tet az erdős terü­le­ten elrej­tet­ték. Az elkö­ve­tők a sér­tett mobil­te­le­fon­já­ról hamis hívá­so­kat kez­de­mé­nyez­tek, majd a gép­jár­mű­vé­vel Pilis­bo­ros­je­nő­ről vissza­utaz­tak Buda­pest­re, ahol a III. kerü­let­ben a jár­mű­vet hátra hagy­ták. Azt 2010 októ­be­ré­ben talál­ták meg a rend­őrök, a sér­tett földi marad­vá­nyai pedig 2011 feb­ru­ár­já­ban kerül­tek elő.

Az íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­jük fel­men­tés érde­ké­ben, az íté­let meg­ala­po­zat­lan­sá­gá­ra hivat­ko­zás­sal fel­leb­bez­tek. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügy­dön­tő hatá­ro­zat hely­ben hagyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2022. júni­us 16-án kihir­de­tett másod­fo­kú íté­le­té­vel az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a vád­lot­tat 15 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel súj­tot­ta, a jog­erő­sen kisza­bott bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát a hatá­ro­zat hir­de­tést köve­tő­en mind­két vád­lott­nál nyom­ban foga­nat­ba vet­ték.