Főoldal » Hírek » Megosztotta ismerőseivel az intim együttlétekről készített felvételeket - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett két nővel, majd az együtt­lé­tük­ről álta­la készí­tett vide­ó­fel­vé­te­le­ket a sér­tet­tek hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül, mások szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé tette. 

A vád­irat sze­rint, a vád­lott férfi egy Tisza­új­vá­ros­hoz köze­li tele­pü­lé­sen lévő szo­ci­á­lis intéz­mény lakója.

A férfi 2020. már­ci­us 15-én, este, az intéz­mény­ben lévő ún. intim szo­bá­ban sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett egy szin­tén az intéz­mény­ben lakó nővel. A vád­lott a nő bele­egye­zé­sé­vel az együtt­lé­tük­ről mobil­te­le­fon­já­val vide­ó­fel­vé­telt készí­tett, melyen mind­ket­ten mez­te­le­nül lát­ha­tó­ak. Rövid idő eltel­té­vel, a vád­lott ugyan­eb­ben a helyi­ség­ben egy másik nővel is sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett és a tör­tén­te­ket a nő tud­tá­val szin­tén vide­ó­ra rög­zí­tet­te. A vád­lott a két video­fel­vé­telt - melye­ken a mez­te­len sér­tet­tek egy­ér­tel­mű­en fel­is­mer­he­tő­ek vol­tak -, a két nő tudo­má­sa és enge­dé­lye nél­kül meg­mu­tat­ta egy férfi isme­rő­sé­nek, majd a fel­vé­te­le­ket az egyik inter­ne­tes üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son keresz­tül több isme­rő­sé­nek is elküldte.

A vád­lott  ezen cse­lek­mé­nye­i­vel mind­két sér­tett­nek jelen­tős érdek­sé­rel­met okozott.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.