Főoldal » Archív » Megpróbálta erőszakkal elvinni volt barátnőjét - vádemelés - videóval

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik egyi­kük volt barát­nő­jét pró­bál­ták meg erő­szak­kal elvinni.

A vád­lot­tak egyi­ke 2018. évben sze­rel­mi kap­cso­lat­ban állt a sér­tet­tel, kap­cso­la­tuk azon­ban idő­köz­ben meg­sza­kadt. 2018 máju­sá­ban a vád­lot­tak meg­je­len­tek Pécsett azzal a cél­lal, hogy a volt barát­nőt maguk­kal vigyék Siófokra.

A férfi talál­ko­zott a sér­tet­tel, majd maga előtt tusz­kol­va, lök­dös­ve meg­pró­bál­ta a gép­ko­csi­ba ültet­ni volt sze­rel­mét. A sér­tett ellen­ke­zett, meg­pró­bált elsza­lad­ni, azon­ban a férfi átölel­te, magá­hoz szo­rí­tot­ta, majd tovább rán­gat­ta a par­ko­ló­ban álló gép­ko­csi­hoz. A lány több­ször fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy enged­je el, mert nem akart vele menni.

Mind­ezt ész­lel­ték az idő­köz­ben meg­je­le­nő sér­tett roko­nai is, akik a lány segít­sé­gé­re siet­tek. Ekkor a három vád­lott a roko­nok­ra támadt, vas­csö­vek­kel bán­tal­maz­ni kezd­ték őket, mely­nek követ­kez­té­ben egyi­kük orr­csont­ját is eltörték.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, cso­por­tos garáz­da­ság és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Az eset­ről készült vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el:

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.