Főoldal » Archív » Megrendelésre közvetített ki magyar nőket külföldre - vádemelés

A férfi az álta­la kiköz­ve­tí­tett nők által nyúj­tott szol­gál­ta­tá­so­kért fize­tett összeg­ből meg­ha­tá­ro­zott szá­za­lé­kot kapott. Üzlet­sze­rű kerí­tés­sel vádol­ja az ügyészség.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2011. év végén, illet­ve 2012 nya­rán össze­sen négy magyar nőt köz­ve­tí­tett ki kül­föl­di ügy­fe­lek részé­re külön­bö­ző kül­föl­di hely­szí­nek­re azért, hogy ezál­tal ő maga is rend­sze­res haszon­ra tegyen szert.

A kiköz­ve­tí­tett nők­nek már a meg­ren­de­lő férfi előt­ti meg­je­le­né­sért, „ren­del­ke­zés­re állá­sért”, és a fér­fi­ak szó­ra­koz­ta­tá­sá­ért is fizet­tek, ha pedig a meg­ren­de­lő a vád­lott által köz­ve­tí­tett nők közül vala­kit kivá­lasz­tott, és tőle sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást is kért, annak ezért a fenti alap­össze­gen túl külön díjat fizettek.

A nők által nyúj­tott szol­gál­ta­tá­so­kért járó összeg­ből - vagy a kiköz­ve­tí­tett nők, vagy a meg­ren­de­lők - a vád­lott­nak meg­ha­tá­ro­zott szá­za­lé­kot fizettek.

A vád­lott min­den alka­lom­mal több napra köz­ve­tí­tet­te ki a nőket (volt akit több hely­re is), egye­bek mel­lett Lon­don­ba, Marok­kó­ba, a Seychelles-szigetekre. A nők a kül­föl­di mun­ká­val fejen­ként akár napi 500 EUR össze­get is meg­ke­res­tek. A kapott összeg­nek a vád sze­rint jel­lem­ző­en a 20-30 %-át adták át a vádlottnak.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit 4 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett kerí­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely eset­ben a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján az eljá­rás a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon folytatódik.