Főoldal » Archív » Megrendszabályozta lányának volt élettársát - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt emelt vádat két férfi ellen, akik egy Pécs kör­nyé­ki kocs­má­ban bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet.

A vád­lot­tak egyi­ké­nek a lánya, koráb­ban élet­tár­sa volt a sér­tett­nek, aki­vel hara­gos viszony­ban volt, mert állí­tó­la­go­san bán­tal­maz­ta lányát.

Az apa elha­tá­roz­ta, hogy meg­ke­re­si a sér­tet­tet és szá­mon kéri rajta koráb­bi visel­ke­dé­sét. 2018. júli­u­sá­ban a két vád­lott, vala­mint továb­bi három, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély, gép­ko­csi­val a sér­tett laká­sá­hoz ment, aki azon­ban nem volt ott­hon, ezért a köze­li sörö­ző­höz indul­tak, mivel meg­tud­ták, hogy a sér­tett ott van.

Az öt férfi a kocs­má­ban a sér­tett­hez lépett, majd négyen ököl­lel ütni kezd­ték, míg ötö­dik tár­suk a pult elé állt, hogy a fel­szol­gá­ló ne tud­jon a sér­tett segít­sé­gé­re siet­ni. Az apa a fér­fit több alka­lom­mal ököl­lel a fején és hátán meg­ütöt­te, míg a másik vád­lott egy vipe­rá­val leg­alább 4-5 alka­lom­mal ütött a sér­tett­re, mely üté­sek követ­kez­té­ben a vipe­ra eltört.

A táma­dók folya­ma­to­san ütle­gel­ték a sér­tet­tet, miköz­ben a fel­szol­gá­ló meg­pró­bált segít­sé­gért kia­bál­ni.

Idő­köz­ben a sörö­ző­be érke­zett a ven­dég­lő másik alkal­ma­zott­ja is, aki fel­szó­lí­tot­ta a táma­dó­kat, hogy hagy­ják el a sörö­zőt. A két vád­lott a tár­sa­ik­kal együtt a sér­tet­tet kihúz­ták az ital­bolt elé, ahol tovább foly­tat­ták a bán­tal­ma­zá­sát, azon­ban ekkor a sér­tett­nek sike­rült elsza­lad­nia, miköz­ben a kocs­má­ból érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye a cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság, vala­mint a súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.