Főoldal » Hírek » Megrongálta a nagykövetség épületét, majd a rendőrökre támadt egy férfi – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken a buda­pes­ti Oszt­rák Nagy­kö­vet­ség épü­le­tét 2022. novem­ber 2-án meg­ron­gá­ló és a rend­őrök­re bal­tá­val, majd később kala­páccsal táma­dó fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022 nya­rá­tól úgy érez­te, hogy a rend­őr­ség az őt érin­tő­en elkö­ve­tett cse­lek­mé­nyek miatt „igaz­ság­ta­la­nul” jár el, ezért abból a cél­ból, hogy a rend­őrök­ben félel­met kelt­sen, 2022. szep­tem­ber 1-én e-mail üze­net­ben a rend­őrök tudo­má­sá­ra hozta, hogy a jövő­ben ezt a fajta hoz­zá­ál­lást meg fogja torolni.

Ilyen előz­mé­nye­ket köve­tő­en a férfi 2022. novem­ber 2-án meg­je­lent a buda­pes­ti Oszt­rák Nagy­kö­vet­sé­gen, és mivel nem enged­ték, hogy a nagy­kö­vet­tel beje­lent­ke­zés nél­kül beszél­jen, a nála lévő bal­tá­val és véső­vel meg­ron­gál­ta a nagy­kö­vet­ség épü­le­tét. A kiér­ke­ző rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy a kezé­ben lévő bal­tát és vésőt tegye a föld­re, azon­ban ő ennek nem tett ele­get, a bal­tát fel­emel­ve a rend­őrök felé lépett, és közöl­te velük, hogy „Ha köze­lebb jöt­tök, meg­öl­lek ben­ne­te­ket!” A férfi a rend­őrök több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re sem volt haj­lan­dó leten­ni a bal­tát és a vésőt, ismé­tel­ten a meg­ölé­sük­kel fenye­get­te meg a rend­őrö­ket, akik abból a cél­ból, hogy az ellen­ál­lá­sát meg­tör­jék, több­ször is könny­fa­kasz­tó gázt hasz­nál­tak vele szemben.

A férfi ennek követ­kez­té­ben a rend­őrök elől hát­rál­ni kez­dett, majd hir­te­len – azért, hogy a vele szem­ben jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrt meg­öl­je – a bal­tát fel­emel­ve meg­in­dult az egyik intéz­ke­dő rend­őr felé, és erő­tel­jes, cél­zott moz­du­lat­tal a rend­őr feje, illet­ve nyaka felé csa­pott, aki azon­ban a csa­pást ész­lel­ve hát­ra­lé­pett, így a férfi nem talál­ta el őt.

A rend­őrök ezt köve­tő­en a fér­fit föld­re vit­ték, majd a kiér­ke­ző erő­sí­tés segít­sé­gé­vel meg­bi­lin­csel­ték és elő­ál­lí­tot­ták a BRFK VI. Kerü­le­ti Rendőrkapitányságra.

A kóros elme­ál­la­po­tú férfi a rend­őrök fenye­ge­té­sé­vel tovább­ra sem hagyott fel, és több fenye­ge­tő üze­ne­tet kül­dött elekt­ro­ni­kus úton az egyik vidé­ki rend­őr­ka­pi­tány­ság és a BRFK VI. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság rendőreinek.

Később, a tör­tén­tek miatt a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont rend­őrei 2023. janu­ár 20-án meg­je­len­tek a férfi lakó­he­lyén azért, hogy a fér­fit kihall­ga­tás cél­já­ból a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség­re előállítsák.

A férfi a lakó­he­lyén meg­je­le­nő rend­őrö­ket nyom­ban az intéz­ke­dés meg­kez­dé­se­kor a kezé­ben lévő kala­páccsal fenye­get­ni kezd­te, a kala­pá­csot több­szö­ri fel­szó­lí­tás elle­né­re sem volt haj­lan­dó leten­ni, majd ami­kor a rend­őrök az ellen­ál­lá­sá­nak meg­tö­ré­se érde­ké­ben vele szem­ben elekt­ro­mos sok­ko­lót alkal­maz­tak, a férfi a kala­pá­csot nagy erő­vel közé­jük dobta. Mivel a rend­őrök­nek sike­rült kitér­ni­ük a felé­jük repü­lő kala­pács útjá­ból, a táma­dás­ban sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.

Az aljas indok­ból, hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, két rend­be­li fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt foly­ta­tott ügy­ben a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség – a vád­lott kóros elme­ál­la­po­tá­ra tekin­tet­tel –  vád­ira­tá­ban a férfi kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek elren­de­lé­sét indítványozta. 

A férfi elfo­gá­sá­ról készült videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://youtu.be/PgXX9_Lek9A

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/orizetben-az-intezkedo-rendorokre-kalapaccsal-tamado-ferfi-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/