Főoldal » Hírek » Megrontotta mindhárom kiskorú nevelt lányát a mostoha apa - rendőrségi fotóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A dél­he­ve­si falu­ban csa­lá­don belül, hosszabb időn át elkö­ve­tett súlyos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a napok­ban került sor vádemelésre.

A vád­lott húsz­éve­sen, 2018-ban léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot azzal az egye­dül­ál­ló nővel, aki­nek akkor már volt három leá­nya, köz­tük egy iker­pár. Az össze­köl­tö­zés­kor az ikrek hét­éve­sek, míg a nővé­rük tíz­éves volt. A gyer­me­kek meg­bíz­tak neve­lő­ap­juk­ban, mivel régebb óta ismer­ték őt. A csa­lád egy paraszt­ház­ban lakott, ahol a kis­lá­nyok külön szo­bá­ban alud­tak egy kihúz­ha­tó kanapén.

A vád sze­rint a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se 2020 tava­szán vette kez­de­tét. A vád­lott elő­ször a ház kony­há­já­ban, majd a pad­lá­son molesz­tál­ta a nagyob­bik lányt,  tele­fon­ján is por­nó­fil­me­ket pró­bált meg­né­zet­ni vele. 2021 nya­rá­tól a ter­helt a ház leg­kü­lön­bö­zőbb helyi­sé­ge­i­ben az ikre­ket is molesz­tál­ta. A férfi azt kérte a lányok­tól, hogy mind­ez legyen az ő „közös tit­kuk”, és meg­til­tot­ta, hogy bár­ki­nek is beszél­je­nek a tör­tén­tek­ről. Neve­lő­ap­juk cse­lek­mé­nyei miatt a gyer­me­kek súlyos lelki sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A fér­fit a rend­őr­ség tavaly már­ci­us­ban őri­zet­be vette, majd a bíró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – elren­del­te a letartóztatását.

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség három­rend­be­li tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel, továb­bá sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkövetőt.

A vád­ha­tó­ság a vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy amennyi­ben a ter­helt – az eddi­gi taga­dá­sá­val szem­ben – az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri a bűnös­sé­gét, úgy a bíró­ság vele szem­ben 11 év fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki, vég­le­ges   hatállyal tilt­sa el min­den gyer­me­kek­kel kap­cso­la­tos tevé­keny­ség­től és fog­la­ko­zás­tól, vala­mint köte­lez­ze az eljá­rás­ban eddig fel­me­rült közel 750.000 Ft bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.