Főoldal » Hírek » Megrovásban részesítette az ügyészség az aláírásokat gyűjtő politikus bántalmazóját - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az idős­ko­rú, bün­tet­len férfi cse­lek­mé­nye olyan cse­kély fok­ban veszé­lyes a tár­sa­da­lom­ra, hogy vele szem­ben a tör­vény sze­rint alkal­maz­ha­tó leg­ki­sebb bün­te­tés kisza­bá­sa is szükségtelen.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint, a 83 éves férfi 2021. augusz­tus 28-án dél­előtt az egyik párt II. kerü­let, Széll Kál­mán térre kite­le­pült elő­vá­lasz­tá­si alá­írás­gyűj­tő stand­já­hoz lépett, ahol egyre heve­seb­ben és han­go­sab­ban tett bírá­ló meg­jegy­zé­se­ket a párt poli­ti­ku­sa­i­ra. Ekkor oda­lé­pett hozzá a párt alá­írá­so­kat gyűj­tő önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­je - az ügy sér­tett­je -, aki pró­bál­ta meg­nyug­tat­ni a fér­fit. Az idős férfi erre az egyik kezé­vel, ami­ben egy vászon tás­kát tar­tott, egy olda­la­zó moz­du­lat­tal meg­ütöt­te a kép­vi­se­lőt a bordatájékánál.

A sér­tett kép­vi­se­lő az őt bán­tal­ma­zó idős fér­fi­val szem­ben magán­in­dít­vánnyal élt.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A gya­nú­sí­tott 83 éves, bün­tet­len elő­éle­tű, és nem folyik vele szem­ben más bün­te­tő­el­já­rás. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tény­be­li­leg elismerte.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség az eljá­rás ada­tai alap­ján arra a meg­ál­la­pí­tás­ra jutott, hogy a gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye - külö­nö­sen idős korá­ra és az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel - cse­kély fok­ban veszé­lyes a tár­sa­da­lom­ra, ezért a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben indult eljá­rást meg­szün­tet­te és a gya­nú­sí­tot­tat meg­ro­vás­ban részesítette.