Főoldal » Hírek » Mégsem lesz kolbászból a kerítés – letartóztatási indítvány – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak, akik idén tavasszal egy sze­ge­di hús­ipa­ri cég­től ren­del­tek nagy tétel­ben sza­lá­mit, annak árát azon­ban nem akar­ták kifizetni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2023. ápri­lis 3. nap­ján fel­vet­ték a kap­cso­la­tot a hús­üzem vevő­szol­gá­la­tá­val, és magu­kat egy viszont­el­adó cég kép­vi­se­lő­i­nek kiad­va 250 rúd sza­lá­mit ren­del­tek meg, melyet a sér­tett cég le is szál­lí­tott. A szál­lít­mány közel 3 és fél mil­lió forin­tos vétel­árát a gya­nú­sí­tot­tak a meg­ál­la­po­dott határ­időn belül nem fizet­ték ki, majd a sér­tett szá­má­ra elér­he­tet­len­né váltak.

Egy hónap­pal az első ese­tet köve­tő­en egy másik cég kép­vi­se­lő­i­nek adták ki magu­kat, immá­ron 1.600 rúd sza­lá­mit ren­del­ve. A sér­tett cég ekkor már gya­nút fogott, ezért a 17 mil­lió forint érté­kű áru átadá­sát már rend­őrök kísér­ték figye­lem­mel, akik a két gya­nú­sí­tot­tat elfog­ták és előállították.

A jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés, a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek okán indítványozta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a teg­na­pi napon meg­tar­tott ülé­se­in a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap­ra elrendelte.