Főoldal » Archív » Megszabadította értékeitől a padon alvókat a fiatal férfi, de nem jutott messze a zsákmánnyal

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen, aki 2017 nya­rán két alvó sér­tet­től lopta el az érté­ke­it, emel­lett pedig koz­me­ti­ku­mo­kat is lopott két üzletből.

A vád­lott júli­us­ban a sió­fo­ki vas­út­ál­lo­má­son egy padon alvó nő kezé­ből vette ki a 100.000 Ft érté­kű tele­fon­ját, ezután azon­ban rosszul lett, kór­ház­ba vit­ték, ahol a leté­ti tár­gyai közül elő­ke­rült a tele­fon. Augusz­tus egyik éjje­lén egy sió­fo­ki park­ban szin­tén egy padon alvó férfi ruhá­já­ból pénzt és tele­font lopott el 34.000 Ft érték­ben. A tele­fon­tól hamar meg­sza­ba­dult, azt egy ház udva­rá­ba dobta, amit a rend­őr­ség később megtalált.

A vád­lot­tal szem­ben – aki ellen jelen­leg a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­sá­gon betö­ré­ses lopá­sok miatt már folyik eljá­rás – az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indítványozta.