Főoldal » Archív » Megszúrta a vendéglátóját a nő

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben, aki azért szúr­ta meg ven­dég­lá­tó­ját, mert a sér­tett nem enged­te meg, hogy a nő isme­rő­se is a házá­ban alud­jon.

A sér­tett meg­en­ged­te a vád­lott­nak, hogy a komárom-esztergom megyei tele­pü­lé­sen lévő laká­sá­ban alud­jon. A sér­tett és a vád­lott között 2018. augusz­tus 18. nap­ján az esti órák­ban vita ala­kult ki, mert sér­tett nem akar­ta meg­en­ged­ni, hogy a vád­lott férfi isme­rő­se is a lakás­ban alud­jon.

A vita során a nő a neki hát­tal álló sér­tet­tet egy 19 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kés­sel háton szúr­ta. A vita és a dula­ko­dás a vád­lott és a sér­tett között ezután is foly­ta­tó­dott.

A hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök válasz­tot­ták szét a sér­tet­tet és a vád­lot­tat. Miköz­ben a sér­tet­tet a rend­őrök az utcán hall­gat­ták meg, az utcá­ra kiment a vád­lott is, ott ököl­lel, egy alka­lom­mal arcon ütöt­te a sér­tet­tet, amely után a nőt a rend­őrök meg­bi­lin­csel­ték.

A szú­rás követ­kez­té­ben sér­tett­nek 3 hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett, a szú­rás alkal­mas volt a mell­üreg meg­nyi­tá­sá­ra is, alkal­mas volt élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­ra is.

A vád­lott garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés­ből 2017. már­ci­us 12-én sza­ba­dult, ezért külö­nös vissza­eső­nek minő­sül. Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy ha az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt a bíró­ság négy év bör­tön­bün­te­tés­re és öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.