Főoldal » Hírek » Megtámadta volt élettársát egy debreceni férfi, majd dühében megrongált egy autót is - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki meg­ver­te volt élet­tár­sát, majd fel­in­dult­sá­gá­ban meg­rug­do­sott egy sze­mély­gép­ko­csit.

A vád­lott és a sér­tett élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek, közös gyer­me­kük is szü­le­tett. Az élet­kö­zös­sé­gük több évvel ezelőtt meg­sza­kadt, azon­ban a közös gyer­me­kük miatt tar­tot­ták a kap­cso­la­tot, de gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a szó­be­li konf­lik­tu­sok.

Az asszony a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en az édes­any­ja deb­re­ce­ni házá­ba köl­tö­zött gyer­me­ké­vel, azon­ban rend­sze­re­sen vissza­járt a saját házá­hoz a kutyá­it ellát­ni. 2021. ápri­lis 7-én, dél­ben a sér­tett gép­ko­csi­val indult el, azon­ban ész­re­vet­te, hogy volt élet­tár­sa autó­val köve­ti, ezért vissza­for­dult és az édes­any­ja háza előtt lepar­kolt. Gyor­san be akart menni az ingat­lan­ba, meg­pró­bál­ta kulccsal kinyit­ni a kaput, ekkor azon­ban a vád­lott oda­sza­ladt hozzá és őt hátba rúgta. A sér­tett az udvar­ra ment, ekkor a vád­lott aka­ra­ta elle­né­re bement, meg­ra­gad­ta az asszony kar­ját, hasba rúgta, majd ököl­lel az arcán meg­ütöt­te. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az asszony a föld­re zuhant, ekkor a vád­lott több­ször meg­rúg­ta.

A sér­tett kia­bá­lá­sát meg­hall­va édes­any­ja a kutyá­já­val a kapu irá­nyá­ba sza­ladt, ahol a kutya ráug­rott a vád­lott­ra, majd ezután a fel­dü­hö­dött férfi kime­ne­kült az utcá­ra. Az indu­la­tos vád­lott ezt köve­tő­en több­ször bele­rú­gott a sér­tett nő barát­já­nak autó­já­ba, amely­nek követ­kez­té­ben a jármű sár­vé­dő­je több helyen behor­padt és elde­for­má­ló­dott. A vád­lott a sér­tett fér­fi­nak a ron­gá­lás­sal 60.000 forint kárt oko­zott, ami nem térült meg.

Az asszony a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arcán nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és kitar­tó jel­le­gé­re a vád­lott szán­dé­ka nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irá­nyult. A jár­mű­ron­gá­lás kap­csán a férfi kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kelt­sen.

A sér­tett édes­any­ja a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során kérte a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re­vo­ná­sát magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, magán­lak­sér­tés vét­sé­ge, kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je.