Főoldal » Hírek » Megtámadták a helyben lakó külföldieket - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi és három nő ellen garáz­da­ság bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. Az ittas elkö­ve­tők haza­fe­lé össze­ta­lál­koz­tak ugyan­azon szó­ra­ko­zó­hely­ről távo­zó négy helyi lakos, belga állam­pol­gár nővel, akik közül ket­tőt bán­tal­maz­tak, egyi­kük­nek 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést okozva.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021. augusz­tus végén, este, Bor­sod­ná­das­don egy kocs­má­ban leré­sze­ged­tek. Ugyan­itt szó­ra­ko­zott négy belga nő, aki­ket a város lako­sai „belgák”-ként ismer­tek, és egy­más­sal anya-lánya hoz­zá­tar­to­zói viszony­ban voltak.

A belga állam­pol­gá­rok késő este indul­tak lakó­he­lyük­re, ami­kor az utcán szem­be talál­koz­tak a vád­lot­tak­kal. Az elkö­ve­tők mond­va­csi­nált okból belé­jük kötöt­tek, az egyik nő a kutyá­ját pórá­zon veze­tő sér­tet­tet meg­kér­dez­te, hogy megsimogathatja-e az álla­tot. A sér­tett ezt vissza­uta­sí­tot­ta, mire a továb­bi­ak­ban is köte­ke­dé­si cél­zat­tal az egyik vád­lott azt mond­ta, hogy adja­nak nekik pénzt. A kutyát sétál­ta­tó nő ezt is elhá­rí­tot­ta, ezért a három nő rátá­madt, lök­dös­ték, ütle­gel­ték, test­szer­te több­ször meg­ütöt­ték. Köz­ben a férfi egy másik nőt ököl­lel meg­ütött, akit a föld­re esve rug­do­sott. A sér­tett keze­it maga elé téve véde­ke­zett, a rúgá­sok egy részét elhárítva.

Két nő rátá­madt a toló­ko­csi­val köz­le­ke­dő nőre is, rán­gat­ták, ami­nek az vetett véget, hogy egy autó­val arra járó férfi rájuk szólt.

A férfi által bán­tal­ma­zott sér­tett a bal kar­já­nak fica­má­val járó 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el, míg a kutyát sétál­ta­tó nő zúzó­dá­sos sérü­lé­sei 8 napon belül gyógyultak.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben – bün­te­tő­vég­zés­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.