Főoldal » Hírek » Megtérítette a méhkaptárok ellopásával okozott kárt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tatai Járá­si Ügyész­ség a nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a bün­te­tő­el­já­rás fel­füg­gesz­té­sé­vel egy­ide­jű­leg az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta, amely­nek ered­mé­nyes befe­je­zé­se után az eljá­rást tevé­keny meg­bá­nás miatt meg­szün­tet­te, ezzel a bün­te­tő­el­já­rás bíró­sá­gi eljá­rás nél­kül feje­ződ­he­tett be. 

A férfi elkö­ve­tő 2019. júli­us 2-4. között Kocs köz­ség kül­te­rü­le­té­ről eltu­laj­do­ní­tott 12 darab méh­kap­tárt a benne lévő méh­csa­lá­dok­kal és méz­zel együtt 810.000,-Ft érték­ben. A férfi terve az volt, hogy méhész­ked­ni fog, végül azon­ban kül­föld­re ment dol­goz­ni, a méh­kap­tá­ro­kat pedig lezár­va magá­ra hagy­ta, így a méhek elpusz­tul­tak, a kap­tá­rok fer­tő­zöt­té vál­tak, a méz ehe­tet­len­né, szennye­zet­té vált.

A tatai rend­őrök a méh­kap­tá­ro­kat az elkö­ve­tő­től lefog­lal­ták, azon­ban a sér­tett­nek oko­zott kár nem térült meg, mert a lefog­lalt méh­kap­tá­rok a továb­bi­ak­ban nem használhatók.

Az ügyész­ség az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta, ennek lefoly­ta­tá­sá­hoz az eljá­rást hat hónap idő­tar­tam­ra felfüggesztette.

A köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban a sér­tett és az elkö­ve­tő meg­ál­la­po­dást kötöt­tek, ennek alap­ján a férfi 820.000,- Ft meg­fi­ze­té­sé­vel tette jóvá a bűn­cse­lek­ménnyel  oko­zott sérelmet.

Az elkö­ve­tő tevé­keny meg­bá­ná­sa alap­ján az ügyész­ség az eljá­rást megszüntette.