Főoldal » Archív » Megtérült a sértett teljes kára – eredményes közvetítői eljárás

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség által elren­delt köz­ve­tí­tői eljá­rás elér­te cél­ját, a jármű önké­nyes elvé­te­lét elkö­ve­tő, majd a barát­ja autó­já­val az árok­ba hajtó gya­nú­sí­tott meg­té­rí­tet­te a sér­tett­nek a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kárt, így elke­rül­te a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján a bűn­ügyek­ben eljá­ró ható­sá­gok­nak külö­nös hang­súlyt kell fek­tet­ni­ük a sér­tet­tek joga­i­nak érvé­nye­sí­té­sé­re. Nóg­rád megye ügyé­szi szer­vei ezt folya­ma­to­san figye­lem­mel kísé­rik, így a Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a közel­múlt­ban egy jármű önké­nyes elvé­te­le miatt indult ügy­ben ren­del­te el a köz­ve­tí­tői eljárást.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a huszon­egy éves gya­nú­sí­tott 2019 janu­ár­já­ban egy este fel­ke­res­te barát­ját, és beszél­ge­té­sük köz­ben az asz­tal­ról magá­hoz vette a barát­ja gép­ko­csi­já­nak indí­tó­kul­csát. Ami­kor elhagy­ta az ingat­lant, az autót elin­dí­tot­ta, rövid­del ezután azon­ban ittas­sá­ga miatt Pász­tón egy árok­ba haj­tott, a gép­ko­csit ott lezár­ta és más­nap reg­gel a kul­csot vissza­vit­te a sér­tett­nek. A jár­mű­ben a bal­eset követ­kez­té­ben 177.635.- Ft kár keletkezett.

A nyo­mo­zás során a gya­nú­sí­tott a jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­tét beis­mer­te, és kérte az ügy­ben köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sát, ami­hez a sér­tett is hozzájárult.

A köz­ve­tí­tői eljá­rást a Pász­tói Járá­si Ügyész­ség is alkal­maz­ha­tó­nak talál­ta, állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­lét és a gya­nú­sí­tott jövő­be­ni jog­kö­ve­tő maga­tar­tá­sát a medi­á­ció nagy­ban elő­se­gí­ti. A köz­ve­tí­tői eljá­rás ugyan­is olyan konfliktus-kezelő eljá­rás, amely­nek célja, hogy füg­get­len köz­ve­tí­tő bevo­ná­sá­val a konf­lik­tus ren­de­zé­sé­nek meg­ol­dá­sát tar­tal­ma­zó, a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­lét és a gya­nú­sí­tott jövő­be­ni jog­kö­ve­tő maga­tar­tá­sát elő­se­gí­tő írás­be­li meg­ál­la­po­dás jöj­jön létre a sér­tett és az elkö­ve­tő között.

A Nóg­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal párt­fo­gó fel­ügye­lő­je a köz­ve­tí­tői eljá­rást 2019 novem­be­ré­ben ered­mé­nye­sen be is fejez­te, a felek meg­ál­la­po­dá­sát – mely sze­rint a gya­nú­sí­tott bocsá­na­tot kér és 178.000,- Ft-ot két rész­let­ben meg­fi­ze­tett a sér­tett­nek – az ügyész­ség­nek meg­küld­te, erre tekin­tet­tel a Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met jóvá tevő gya­nú­sí­tot­tal szem­ben az eljá­rást megszüntette.

Ezzel a sér­tett kára gyor­san, egy­sze­rű­en és mara­dék­ta­la­nul meg­té­rült, a gya­nú­sí­tott elke­rül­te a bíró­sá­gi fele­lős­ség­re vonást, és a köz­ve­tí­tés a Pász­tói Járás­bí­ró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szol­gál­ta, mert nem kel­lett lefoly­tat­nia a büntetőeljárást.