Főoldal » Archív » Megtévesztette és figyelmüket elterelve kifosztotta az idős embereket

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség elle­ne kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat

A vád­lott magyar anya­nyel­vű szlo­vák állam­pol­gár. A férfi meg­rög­zött sze­ren­cse­já­té­kos, azon­ban az ahhoz szük­sé­ges pénz­zel nem ren­del­ke­zett, ezért elha­tá­roz­ta, hogy Magyar­or­szág terü­le­tén rend­sze­res haszon­szer­zés végett bűn­cse­lek­mé­nye­ket fog elkövetni.

A férfi 2015. janu­ár 6-a és 2017. már­ci­us 6-a között idős, 80 év körü­li sér­tet­tek sérel­mé­re külön­bö­ző bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el ország­szer­te, több nagyvárosban.

Mód­sze­re az volt, hogy az idős sér­tet­tek laká­sá­nál meg­je­lent és magát valót­la­nul a kábel­szol­gál­ta­tó, gáz­szol­gál­ta­tó vagy vil­la­mos­mű­vek alkal­ma­zott­já­nak adta ki. A sér­tet­tek­kel elhi­tet­te, hogy a fogyasz­tás­mé­rő ellen­őr­zé­se, leol­va­sá­sa vagy sze­re­lés cél­já­ból érke­zett hozzájuk.

Miu­tán a sér­tet­tek a laká­suk­ba őt been­ged­ték, leg­több alka­lom­mal arra hivat­ko­zott, hogy a sér­tet­tek­nek túl­fi­ze­té­se van, amit sze­ret­ne kifi­zet­ni szá­muk­ra, de csak nagy­cím­le­tű pénz­zel ren­del­ke­zik, ezért vissza­já­ró­ra van szük­sé­ge. A sér­tet­tek ennek érde­ké­ben leg­több­ször elő­vet­ték a meg­ta­ka­rí­tott pén­zü­ket tar­tal­ma­zó borí­té­kot, dobozt, vagy a pénzt rejtő szek­rény­hez, fiók­hoz men­tek. Ennek isme­re­té­ben a férfi a sér­tet­tek figyel­mét elte­rel­te azzal, hogy vizet, kávét kért, vagy kérte, hogy mutas­sák be koráb­bi szám­lá­i­kat, igazolványukat.

A vád­lott kihasz­nál­ta azt, hogy a sér­tet­tek a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős koruk­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képe­sek, és a lakás­ban tör­tént moz­gá­suk ideje alatt eltu­laj­do­ní­tot­ta a pén­zü­ket, oly­kor ékszereiket.

A vád­lott 94 sér­tett­nek össze­sen mint­egy 30 mil­lió forint kárt oko­zott, amely nem térült meg. A férfi az ello­pott, vala­mint az éksze­rek eladá­sá­ból szár­ma­zó pénzt első­sor­ban játék­szen­ve­dé­lyé­re for­dí­tot­ta, buda­pes­ti kaszi­nók­ban elját­szot­ta, a töb­bit pedig felélte.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te, kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.