Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megütött egy rendőrt a Kossuth téren – eredményes vádemelés

A tün­te­tő arcon ütöt­te a sor­fal­ban álló rend­őrt, ezért a bíró­ság első­fo­kon fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A vád­irat sze­rint a 44 éves férfi 2017. ápri­lis 4-én, a dél­utá­ni órák­ban részt vett az V. kerü­let, Kos­suth Lajos téren tar­tott tün­te­té­sen, ahol a hely­színt és az Ország­há­zat rend­őrök biztosították.

A vád­lott a Par­la­ment lép­cső­so­ra előtt, a sor­fal­ban szol­gá­la­tot ellá­tó, és a tömeg előre nyo­mu­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ban részt vevő rend­őr sér­tet­tet egy alka­lom­mal arcon ütötte.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a férfi ellen hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

A bíró­ság vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint, és őt 1 év 4 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jogerős.