Főoldal » Archív » Megütötte, majd fejbe is rúgta a sértettet

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt az isme­rő­sét súlyo­san bán­tal­ma­zó férfi ellen.

A vád sze­rint a vád­lott és a sér­tett között 2017. októ­ber 7-én, Karancs­ke­szi köz­ség­ben, nézet­el­té­rés ala­kult ki. A vád­lott és sér­tett ezután, este, a falu egyik presszó­ja előtt újra össze­ta­lál­koz­tak, ahol a sér­tett szi­dal­maz­ni kezd­te a vád­lot­tat és csa­lád­ját is.

A vád­lott ezt meg­elé­gel­te, és bal öklé­vel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki az ütés­től a föld­re esett. A vád­lott nem hagy­ta abba cse­lek­mé­nyét, hanem az esz­mé­le­tét elvesz­tő, föl­dön fekvő sér­tet­tet fejen is rúgta.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket – a hom­lok és a tar­kó­tá­jék zúzó­dá­sát, kopo­nya­űri vér­zést és agy­ráz­kó­dást – szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, vele szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a fel­me­rült bűn­ügyi költ­sé­gek viselésére.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz döntést.