Főoldal » Archív » Megverte, bezárta és fenyegette volt élettársát egy esztergomi férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mények miatt emelt vádat a 36 éves fér­fi­vel szem­ben.

A pár koráb­ban élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt, ezalatt a férfi több­ször bán­tal­maz­ta a nőt, illet­ve később még a bör­tön­ből is fenye­ge­tő leve­le­ket kül­dött neki. A férfi sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en fel­ke­res­te a sér­tet­tet, akire fél­té­keny volt, ezért vele tovább­ra is agresszí­ven visel­ke­dett.

A férfi 2016. júni­us 8-án, zárás­kor meg­je­lent abban az esz­ter­go­mi sörö­ző­ben, ahol a nő dol­go­zott, majd kér­dő­re vonta, hogy kivel léte­sí­tett kap­cso­la­tot, míg ő távol volt. A férfi az ajtó elé állt, nem enged­te meg, hogy a nő bezár­jon, majd hir­te­len min­den előz­mény nél­kül egy alka­lom­mal, ököl­lel meg­ütöt­te a nő arcát. Ezt köve­tő­en a segít­sé­gért kia­bá­ló sér­tet­tet a nya­ká­nál meg­ra­gad­ta, a szá­ját befog­ta, majd a hajá­nál fogva a szó­ra­ko­zó­hely bel­se­je felé rán­gat­ta, meg­fe­nye­get­te és tovább­ra sem enged­te ki. Miu­tán a meg­fé­lem­lí­tett és bán­tal­ma­zott nő végül beszá­molt a part­ne­re­i­ről, őt a férfi elen­ged­te.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, de az ütés alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra.

A fér­fi­vel szem­ben a járá­si ügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.